Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

a provozní podmínky studia


 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste naším klientem, svěřujete nám své osobní údaje. My, jako poskytovatele služeb zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce / dále poskytovatel služeb ?

Mgr. Klára Bigasová

Namasté yoga studio, Masarykovo náměstí 69, 688 01 Uherský Brod

IČ: 04614542

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat

na tel. čísle +775 607 710 nebo na e-mail: studio@namasteyoga.cz

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. smlouvy k poskytování služeb).

 • Vedení účetnictví: Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Informovanost – zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého zasílání informací o akcích a kurzech ve studiu Namasté.

 • Newslettery vám zasíláme jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení.

 • Tento souhlas můžete kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Fotografie a video záznamy z akcí. Na některých našich akcích pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie z akcí používáme v propagačních materiálech, především na webu, a sociálních sítích. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o  referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět.

 • Fotografie a video záznamy pro propagační materiály: S těmito materiály zacházíme pouze na základě vašeho souhlasu.

 • Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům máme přístup my (poskytovatelé) a naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

MailChimp

Google

Facebook

Instagram

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: studio@namasteyoga.cz

 • Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

 • V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňových doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení.

  E-maily s inspirací, články či produkty a služby vám zasíláme, jste-li náš klient nebo podporovatel na základě našeho oprávněného zájmu.

 • Pokud jím nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018

Provozní podmínky studia Namasté

1.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Namasté yoga studia Uherský Brod.

Zakoupením kurzu, jednorázového vstupu nebo bodové permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

2.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat permanentkou nebo si zakoupit jednorázovou lekci.

Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách.

Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

3.
Namasté yoga studio Uherský Brod je otevřeno odpoledne dle aktuálně platného rozpisu lekcí, jenž je umístěn na webových stránkách www.namasteyoga.cz

Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách nebo sociálních sítích.

4.
Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách Namasté yoga studia Uherský Brod.

Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011. O zpracování osobních údajů více v záložce Zásady zpracování a ochrany.

5.
Rezervovanou odpolední lekci lze zrušit nejpozději do 14 hodiny v den kdy lekce začíná. Dopolední lekci lze zrušit nejpozději den předem do 22 hodin.

Osoby se zakoupeným kurzem, mají možnost, po včasném odhlášení z lekce, využít náhrady za 1-2 zmeškané lekce.

Pokud se klient nedostaví na danou lekci včas a nebo nedojde k jejímu včasnému zrušení v on-line rezervačním systému či telefonicky, vstup propadá a je nutná úhrada lekce na recepci yoga studia Namasté v Uherském Brodě.

6.
Po vstupu do studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách v blízkosti recepce.

7.
Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Cenné věci je možno vzít si s sebou do sálu, kde probíhá lekce.

Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce nebo lektora a kontaktovat Policii ČR.

Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

8.
Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do Institutu je povolen pouze v čisté obuvi a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

9.
Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

10.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Namasté yoga studio Uherský Brod nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

11.
Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

12.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia.

13.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Namasté yoga studio Uherský Brod

,, Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho. ,,

Buddha